Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld op 10 september 2022 te Beek en Donk.

In het onderstaande staat omschreven welke voorwaarden van toepassing zijn op de diensten en werkzaamheden van Doula Enzo. Zo weet je wat je van mij kan verwachten.

Artikel 1. Definities:

 1.  Doula Enzo: Katja Froling, gevestigd te Beek en Donk onder KvK nr.
 2.  Opdrachtgever: de ondergetekende(n), aanstaande ouder en eventuele partner, die metDoula Enzo een overeenkomst is/zijn aangegaan.
 3.  Partijen: Doula Enzo en Opdrachtgever samen.

Artikel 2: Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Doula Enzo.
 2.  Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3.  Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit. De toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van Doula Enzo gelden wel, en zullen tijdig worden verstrekt indien van toepassing.
 4.  Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledige van toepassing.
 5.  Indien zich een situatie voordoet die niet wordt gedekt door deze Algemene Voorwaarden, zal de situatie worden bekeken vanuit de gedachten van deze voorwaarden.


Artikel 3. Tarieven en betalingen

 1.  De tarieven zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals reis- of parkeerkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2.  Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden de tarieven die op de website van Doula Enzo staan omschreven. Reiskosten à €0,20 per kilometer en eventuele parkeerkosten worden apart berekend en achteraf gefactureerd.
 3.  Facturen dienen betaald te zijn binnen het aantal kalenderdagen aangegeven op de factuur, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Een betaling dient te allen tijde voldaan te zijn voor aanvang van de diensten of werkzaamheden, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
 4.  Betaling in termijnen is mogelijk. Doula Enzo en Opdrachtgever treden dan in overleg om een regeling te treffen die voor beide partijen acceptabel is.
 5.  De verantwoordelijkheid voor het aanvragen van een vergoeding bij de zorgverzekeraar, indien van toepassing, ligt bij de Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht de kosten zoals in dit artikel benoemd te betalen, waarna Opdrachtgever de factuur zelf kan indienen bij de zorgverzekeraar.
 6.  Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van de betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.


Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1.  Doula Enzo zal zich ten allen tijde inspannen om de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden naar beste kunnen uit te voeren. Doula Enzo is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogt, noch is Doula Enzo verantwoordelijk voor het bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogt. Om kwaliteit te garanderen en competenties te verbeteren zal zij regelmatig gebruik maken van bijscholingen.
 2.  Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Doula Enzo aangeeft dan deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Doula begeleiding, tijdig aan Doula Enzo worden verstrekt.
 3.  Ondertekening van deze Algemene Voorwaarden impliceert automatisch en onmiddellijk, dat de Opdrachtgever verklaart zelf volledige verantwoording te dragen voor de gevolgen van uit de diensten en/of werkzaamheden voortvloeiende handelingen voor het eigen lichaam en de eigen gezondheid.
 4.  Deelname aan alle activiteiten of diensten van Doula Enzo zijn geheel op eigen risico.
 5.  Tijdens een bevalling draagt Doula Enzo nimmer medische verantwoordelijkheid en Opdrachtgever vrijwaart Doula Enzo dan ook van alle aansprakelijkheid, ook in afwezigheid van een medisch bevoegde.

Artikel 6. Onvoorziene omstandigheden en overmacht

 1.  Van onvoorziene omstandigheden en overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeengekomen diensten en/of werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Doula Enzo redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals het begeleiden van een bevalling van een andere opdrachtgever, ongevallen, brand, ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot personen en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk zijn.
 2.  Doula Enzo heeft in het geval van onvoorziene omstandigheden het recht om (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Opdrachtgever zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht. Diensten die onder de doulabegeleiding vallen, worden zo snel mogelijk opnieuw ingepland op een voor de Opdrachtgever geschikt moment
 3.  Doula Enzo is gerechtigd om bij overmacht of bij geplande afwezigheid, derden in te schakelen voor de uitvoering van de diensten en/of werkzaamheden. Bij de selectie van derden zal Doula Enzo de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, en zal, indien redelijkerwijs mogelijk, de Opdrachtgever ten allen tijde in de gelegenheid stellen om kennis te maken met de plaatsvervangende derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1.  Doula Enzo is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van Opdrachtgever.
 2.  Behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van Doula Enzo, is Doula Enzo op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor enig lichamelijk of geestelijk letsel dat Opdrachtgever overkomt tijdens of als gevolg van de diensten en/of werkzaamheden.
 3.  Doula Enzo is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met informatie op de website, informatie in de ter beschikking gestelde materialen of de wijziging of annulering van (onderdelen van) de diensten en/of werkzaamheden door Doula Enzo.
 4.  Elke aansprakelijkheid van Doula Enzo voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5.  Opdrachtgever vrijwaart Doula Enzo voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot andere ondersteuners, familie, vrienden of hulpen binnen je geboorteteam.
 6.  Doula Enzo is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor het beroepsmatig toepassen/uitvoeren van kennis/handelingen door Opdrachtgever, zoals opgedaan tijdens de diensten en/of werkzaamheden.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

 1.  De intellectuele eigendomsrechten op de door Doula Enzo aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materialen en de website van Doula Enzo berusten bij Doula Enzo. Het is de Opdrachtgever nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en/of de verstrekte documentatie en/of informatie van de website te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doula Enzo.
 2.  Doula Enzo behoudt zich het recht voor tot het maken beeld- en/of geluidsopnamen tijdens de diensten en/of werkzaamheden. Doula Enzo zal ten allen tijde toestemming aan Opdrachtgever vragen om deze te gebruiken voor eigen cursus- en promotieactiviteiten.

Artikel 9. Geheimhouding

 1.  Tijdens de Doula begeleiding worden gegevens van Opdrachtgever verzameld ten behoeve van het optimaal uitvoeren van de overeenkomst. Hierop is de Privacy Verklaring van Doula Enzo van toepassing.

Artikel 10. Toepasselijk recht & geschillen

 1.  Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Doula Enzo is Nederlands recht van toepassing.